ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SIMPEL BAKKIE B.V.

1. DEFINITIES

Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder:

– de aanhangwagen

een aanhangwagen, zoals gedefinieerd bij of krachtens de Nederlandse
wegenverkeerswetgeving, niet zijnde een toercaravan/vouwwagen, bestemd om
te worden voortbewogen door een motorvoertuig op meer dan drie wielen met
een maximum gewicht van 3500 GVW

– de trekauto

de auto zoals nader omschreven in de huurovereenkomst of de met toestemming
van verhuurder daarvan in de plaats getreden auto, die uitsluitend bedoeld
is om als trekkend voertuig van het gehuurde te dienen.

– de huurovereenkomst

de overeenkomst van huur en verhuur overeengekomen tussen huurder en
verhuurder met betrekking tot het gehuurde.

– het gehuurde

de aanhangwagen zoals nader omschreven in de overeenkomst van huur en
verhuur.

2. TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE HUUR; BEPALING VAN HET HUURBEDRAG

Bij het telefonisch tot stand komen van een overeenkomst geldt de door de
verhuurder in te roepen ontbindende voorwaarde, dat deze overeenkomst
schriftelijk bevestigd dient te worden. De huurovereenkomst wordt aangegaan
voor de tijd en tegen het bedrag zoals op de huurovereenkomst is vermeld of
anderszins is overeengekomen. Onverminderd het overige in deze
voorwaardenbepaalde, eindigt de huurovereenkomst van rechtswege op de
overeengekomen einddatum. Datum en tijdstip van beëindiging van de huur
zullen altijd worden vastgesteld binnen door verhuurder voor zijn bedrijf
gestelde openingstijden. Indien de verhuurder toestemming heeft gegeven het
gehuurde eerder terug te brengen op een tijdstip waarop de verhuurder niet
in staat is het gehuurde

te ontvangen en te inspecteren, dan eindigt de huurovereenkomst daarmee
niet op dat eerdere tijdstip, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.

3. VERLENGING VAN DE HUUROVEREENKOMST

De huurder verplicht zich het gehuurde uiterlijk op de overeengekomen datum
en het tijdstip, waarop de huurovereenkomst eindigt, aan het in de
huurovereenkomst vermelde adres van de verhuurder terug te bezorgen, tenzij
voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd
en deze verlenging hem door de verhuurder is toegestaan. De aldus verlengde
huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen.

4. OVERSCHRIJDING VAN DE HUURTERMIJN

Indien het gehuurde niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde,
eventueel verlengde termijn bij de verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat
voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van het gehuurde, waarbij
overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met
de dag dat het gehuurde weer in het bezit is van de verhuurder, met dien
verstande, dat het huurbedrag over de periode van overschrijding alsdan
bedraagt: de door verhuurder gehanteerde huurvergoeding per dag verhoogd
met een bedrag van of € 25,- per dag tot en met de dag dat het gehuurde
weer in bezit van de verhuurder is, onverminderd de eventuele door de
verhuurder verder te lijden schade en de te maken kosten, tenzij de huurder
aantoont dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem
niet toerekenbare tekortkoming, zoals een technisch mankement van het
gehuurde, dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij het aangaan van de
huurovereenkomst.

5. AFREKENING HUURBEDRAG

5.1. Betaling

De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij
anders wordt overeengekomen, dient betaling contant bij aanvang van de
huurperiode te geschieden.

5.2. Waarborgsom

Een waarborgsom kan worden verlangd. De waarborgsom wordt bij in
ontvangstnamen van het gehuurde op de in de

huurovereenkomst gemelde wijze voldaan. Over de waarborgsom wordt geen
rente vergoed.

5.3. Tijdige betaling

Het gehuurde wordt uitsluitend aan de huurder ter beschikking gesteld
indien het volledige huurbedrag is voldaan en de eventuele waarborgsom is
gedeponeerd. Indien de vordering van de huurder niet contant wordt betaald
of niet op het overeengekomen tijdstip wordt betaald, dan is de verhuurder
vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke
rente vermeerderd met 2% op jaarbasis in rekening te brengen. Hierbij wordt
het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had
moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het
verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder de
verhuurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat de verplichting tot
contante betaling is komen te vervallen.

5.4. Verzuim

Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde
bedrag te betalen, is verhuurder gerechtigd dit bedrag met incassokosten te
verhogen. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die de verhuurder
in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag
met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel met een
minimum van € 25,-.

6. ANNULERING

Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk. Indien de huurder geen
gebruik van het gehuurde wil maken, is hij/zij de overeengekomen
huurvergoeding volledig verschuldigd. De huurder is gehouden de
huurvergoeding te betalen per ingangsdatum huurperiode.

7. KOSTEN TIJDENS DE HUURPERIODE

Gedurende de tijd, dat de huurder over het gehuurde beschikt, zijn de
kosten van het dagelijks gebruik van het gehuurde voor rekening van de
huurder.

8. REPARATIES

De kosten van reparatiewerkzaamheden komen geheel voor rekening van de
verhuurder, tenzij de schade is ontstaan doordat de huurder het gehuurde
niet op behoorlijke wijze heeft behandeld en verzorgd overeenkomstig
bestemming en gebruik en/of in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in
artikel 11 van deze voorwaarden. De kosten van reparatie van lekke banden
zijn voor rekening van huurder. Reparatiewerkzaamheden dienen in het
bedrijf van de verhuurder te worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk
is en of huurder zich in het buitenland bevind, dient gebruik te worden
gemaakt van een deskundig bedrijf. De huurder dient alsdan vooraf om een
prijsopgave te verzoeken. Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden een
bedrag van € 100,- exclusief btw niet te boven gaan, kunnen deze
werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder ten uitvoer
worden gelegd. Voor de kosten van reparatiewerkzaamheden boven een bedrag
van € 100,- exclusief btw dient de verhuurder vooraf toestemming te
verlenen voor zowel de reparatie als het in te schakelen bedrijf, bij
gebreke waarvan deze kosten voor rekening van de huurder zijn. De door de
huurder betaalde reparaties en de na toestemming van de verhuurder elders
uitgevoerde door de huurder betaalde reparaties worden door de verhuurder
tegen overlegging van een gespecificeerde nota en kwitantie vergoed. In het
geval van door de verhuurder goedgekeurde reparatie in het buitenland vindt
vergoeding van de kosten van het herstel maximaal plaats op basis van het
prijspeil zoals dit in het bedrijf van de verhuurder geldt. Deze vergoeding
bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten. Bij reparaties
vervangen onderdelen dienen bij de verhuurder, indien hij daarom verzoekt,
te worden ingeleverd. Eventueel hieraan verbonden transportkosten zijn voor
rekening van de verhuurder.

9. VERZEKERING

9.1 WA-verzekering

De huurder verklaart dat er ten behoeve van de trekauto in combinatie met
het gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet
aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
gestelde eisen.

De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake van:

– schade aan derden die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar
wordt vergoed;

– schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van
voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de
polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de
bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van
het ontstaan van de schade;

– het (eventuele) eigen risico van uw WA-verzekering.

9.2. Eigenrisico

-Op niet verhaalbare schuldschade geld een eigen risico van € 500,- (zegge
vijfhonderdeuro) per schadegeval.

-Te allen tijde blijft de huurder, in geval van opzet of grove schuld (
waarbij inbegrepen over belading )volledig aansprakelijk voor de schade aan
de aanhangwagen.

9.3. Inzage

De huurder is gehouden om desgewenst op eerste verzoek van de verhuurder
afschrift(en) van de desbetreffende polis(sen) en andere relevante
bescheiden (groene kaart) ter inzage te verstrekken.

9.4. Bestemmings-/verzekeringsgebied

Tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen, is het de huurder
niet toegestaan zich zonder voorafgaande toestemming aan de verhuurder met
het gehuurde buiten Nederland te begeven. Een eenmaal verkregen toestemming
geldt slechts onder de voorwaarden:

– dat de in sub a bedoelde aansprakelijkheidsverzekering voor het betrokken
land dekking biedt, zoals moet blijken uit het bij de verzekering afgegeven
internationaal motorrijtuigen verzekeringsbewijs (groene kaart).

– dat de huurder ten behoeve van de trekauto een repatriëringsverzekering
met aanhangwagensupplement heeft afgesloten, waarbij het transport of
terugrijden van de trekauto in combinatie met het gehuurde volgens de
gebruikelijke voorwaarden is gedekt.

10. GEHUURDE OBJECT MET TOEBEHOREN

Voorafgaand aan het in ontvangst nemen van het gehuurde worden door
verhuurder mondeling aanwijzingen en instructies verstrekt.

Het gehuurde wordt in goede staat en in overeenstemming met de
desbetreffende wettelijke bepalingen voorzien van accessoires, zoals
omschreven in de huurovereenkomst, aan huurder ter beschikking ( eventueel
tegen meerprijs ) gesteld.

11. VERPLICHTINGEN HUURDER

De huurder garandeert dat:

– hij indien benodigd zal zorg dragen voor een extra kentekenplaat die op
het gehuurde dient te worden aangebracht en die correspondeert met het
kenteken van de trekauto;

– niet gebruik zal worden gemaakt van een andere trekauto dan vermeld in de
huurovereenkomst of nadien door de verhuurder is toegestaan, mits
verzekerd;

– de trekauto in combinatie met het gehuurde aan alle in Nederland en de
door hem bezochte landen gestelde wettelijke verplichtingen voldoet en dat
de huurder in het bezit is van alle noodzakelijke bij de trekauto behorende
(kenteken)bescheiden;

– hij zich zal houden aan de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften;

– hij zich te allen tijde zal gedragen volgens de polisvoorwaarden van de
afgesloten verzekeringen en erop toe te zien dat zijn aanspraken
voortvloeiende uit de desbetreffende verzekeringspolissen niet worden
aangetast.

– met het gehuurde niet zal worden verkeerd buiten het verzekeringsgebied
als bedoeld in deze voorwaarden onder artikel 9.4;

– hij het gehuurde met toebehoren in de staat waarin hij het gehuurde heeft
ontvangen, schoon, bij verhuurder zal inleveren op uiterlijk de laatste
huur dag, bij gebreke waarvan de schoonmaakkosten met een minimum van €
25,- in rekening zullen worden gebracht, onverminderd het elders in deze
voorwaarden geregelde;

– met het gehuurde met zorg en overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd
is, zal worden omgegaan;

– het gehuurde zal worden gebruikt overeenkomstig de door de verhuurder
verstrekte voorschriften als bedoeld in deze voorwaarden onder artikel 10,
alsmede de wettelijke voorschriften;

– het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet
wordt doorverhuurd;

– geen andere bestuurder feitelijk tot het besturen van de trekauto in
combinatie met het gehuurde wordt toegelaten, dan in het geval

-buiten repatriëring- hij op deze bestuurder toezicht houdt en deze
bestuurder volledige rijbevoegdheid als hierna bedoeld heeft. Huurder is
jegens verhuurder verantwoordelijk voor elk handelen en nalaten van een
door hem toegelaten bestuurder;

– hij volledige rijbevoegdheid heeft en derhalve in het bezit dient te zijn
van een geldig rijbewijs, dat hem bevoegdheid geeft tot het besturen van de
trekauto in combinatie met het gehuurde;

– hij of enige andere bestuurder tijdens het besturen van de combinatie
niet onder invloed van alcohol, verdovende- en geneesmiddelen zal verkeren
en zal beschikken over de lichamelijke en geestelijke gezondheid die voor
het besturen van een voertuig vereist is;

– bij diefstal van het gehuurde direct aangifte wordt gedaan en dat hij
procesverbaal zal doen opmaken;

– hij de aanhangwagen nimmer onbeheerd zal laten, tenzij de aanhangwagen in
een voldoende deugdelijk afgesloten ruimte is geplaatst of voldoende andere
diefstalpreventiemaatregelen zijn genomen. In alle andere gevallen dient de
huurder schriftelijke toestemming van de verhuurder te verkrijgen;

– hij de verhuurder terstond in kennis stelt, indien het gehuurde uit de
macht van de huurder is geraakt.

12. SCHADE

Ingeval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met het gehuurde, is
huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch binnen 24
uur in kennis te stellen en daarna de instructies van de verhuurder op te
volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere
bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending
van een volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier. De
huurder dient te allen tijde door de politie rapport of procesverbaal te
doen opmaken. Indien de huurder niet (tijdig) voldoet aan één van de
hiervoor genoemde verplichtingen en dat zou leiden tot een verlies van
aanspraken op verzekeringsuitkering(en) of van de mogelijkheid een derde
aansprakelijk te stellen dan wel anderszins de verhuurder zou schaden dan
is de huurder voor deze schade aansprakelijk. De kosten van een eventuele
repatriëring zijn voor rekening van de huurder. Huurder is aansprakelijk
voor schade welke optreedt door verlies van de op het gehuurde betrekking

hebbende bescheiden en grensdocumenten en door verlies van onderdelen en
gereedschappen, dan wel schade ontstaan door elk handelen of nalaten van de
huurder dat hem als tekortkoming kan worden toegerekend. Schade, ontstaan
door de met het gehuurde vervoerde zaken, komt te allen tijde voor rekening
van huurder. Huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van het
gehuurde of anders zo spoedig mogelijk te vergoeden.

13. SCHADE VAN DE HUURDER

Huurder heeft indien verder rijden met of gebruik van het gehuurde ten
gevolge van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) bij aanvang
van de huur aanwezig was of ten gevolge van een ongeval buiten zijn schuld
onmogelijk is, recht op vervanging van het gehuurde. Andere kosten of
schade worden niet vergoed. In alle andere gevallen waarbij verder rijden
met of gebruik van het gehuurde onmogelijk is heeft de huurder geen recht
op vervanging van het gehuurde. Voor schade aan met het gehuurde vervoerde
zaken, hoe dan ook ontstaan, is de verhuurder nimmer aansprakelijk. De
huurder, ook indien deze is een natuurlijk persoon, die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt geacht terzake van zijn
mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.

14. VRIJWARING VERHUURDER

De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van gebruikers van het
gehuurde of derden waarvoor verhuurder aansprakelijk mocht worden gehouden
en voor alle boetes en overige kosten die aan verhuurder mochten worden
opgelegd terzake van gedurende de huurperiode door de huurder en/of zijn
medegebruikers gepleegde strafbare feiten of feiten waarop anderszins voor
overtredingen een sanctie is gesteld. Eén en ander voor zover het door
verhuurder verschuldigde geen gevolg is van een defect aan het gehuurde dat
reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huurovereenkomst.
Indien sancties en maatregelen van overheidswege aan

verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden de verhuurder op diens
eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij de huurder aanvullend de
kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum
van € 25,-. Indien de verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten
van de huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan de
autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard
gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,-.

15. ONTBINDING VAN DE HUUR

De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het
gehuurde te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten,
schaden en rente, indien tijdens de huurperiode blijkt dat de huurder de
verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle
nakomt; bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surseance van
betaling, faillissement van de huurder of het van toepassing verklaren van
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de huurder; bij vestiging in
het buitenland van de huurder; bij vordering van overheidswege van het
desbetreffende gehuurde, dan wel bij beslag op het gehuurde of indien zich
tussentijds omstandigheden voordoen, waarmede de verhuurder bij aanvang van
de huur niet op de hoogte was. Huurder machtigt bij deze de verhuurder of
door

deze aangewezen personen om het gehuurde te controleren waar dit zich
bevindt dan wel zich weer in bezit van het gehuurde te stellen.

ARTIKEL 16. VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE HUURDER

De persoonsgegevens die worden vermeld op de huurovereenkomst worden door
de verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de wet Bescherming
Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze
verwerking kan de verhuurder de overeenkomst uitvoeren, de huurder optimale
service en actuele productinformatie geven en de huurder aanbiedingen doen.
De huurder kan tegen verwerking van zijn gegevens ten behoeve van direct
mailing bij de verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van
toepassing.

ARTIKEL 18. GESCHILLENBESLECHTING

In afwijking van de regels voor bevoegdheid van de Burgerlijke Rechter zal
elk geschil tussen huurder en verhuurder, in geval de Rechtbank bevoegd is,
worden beslecht door de Rechtbank te Haarlem. Verhuurder blijft echter
bevoegd huurder te dagvaarden voor de volgens de Wet op het toepasselijke
Internationale Verdrag bevoegde Rechter.